Standartlarımız

SİSTEM STANDARTLARIMIZ

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır.

Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir.

Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur. ISO 9000 Kalite Sistem Standartları, yayımlandığı tarihten (1987) itibaren en fazla ilgi gören ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

 • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler:

  ISO 9000 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite yönetim sistemleri terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar:

  ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.

  ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.

 • ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri – Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz:

  ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak, kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun performansının iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.
  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir. ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

  ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi’nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken “standart” bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.

Sonuç olarak;

 • Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.

 • Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.

 • Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.

 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.

 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.

 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur. Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.

 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

 • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.

 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.

 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.

 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.

 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

 

CE İŞARETİ

Malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu”Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Çağımızda bilgi, kuruluşların en değerli varlığı olarak, faaliyetlerinin sürekliliği için büyük bir önem taşır. Bu sebeple bilgilerin güven içerisinde yönetilmesi kaçınılmazdır. ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi ve Belgesi bu değerli bilgi varlıklarını yönetmenize ve korumanıza destek ve yardımcı olur.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan, sistemin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza eder ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir. Kuruluşların bilgilerinin güvenliği ile ilgili risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş sürekliliği planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kuruluş tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlar ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.
Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir kuruluş içerisinde, planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dahil olmak üzere, ürünle ilgili şikayetleri ele alma prosesi için kılavuzluk bilgileri sağlar. Burada açıklanan şikâyetleri ele alma prosesinin genel kalite yönetimi sisteminin proseslerinden biri olarak kullanılması uygundur. Bu standart çözüm için kuruluşun dışına yönlendirilen anlaşmazlıklar ile istihdamla ilgili anlaşmazlıklar için geçerli değildir.

Bu standart şikâyetleri ele alma işinin aşağıdaki yönlerini açıklar:

 • Geri bildirime (şikâyetler dahil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulmasıyla müşteri Memnuniyetinin arttırılması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve ürünlerinin ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi için kuruluşun kabiliyetinin artırılması,

 • Personel eğitimi dâhil olmak üzere kaynakların yeterli miktarda alınması ve kullanıma sokulmasıyla üst yönetimin prosese katılması ve taahhüdü,

 • Şikâyetçilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tanınması ve ele alınması,

 • Şikâyetçilere açık, etkili ve kullanımı kolay şikâyetler prosesi sağlanması,

 • Ürün ve müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi,

 • Şikâyetleri ele alma prosesinin tetkik edilmesi,

 • Şikâyetleri ele alma prosesinin etkililiğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesi.

 • Bu standardın herhangi bir mevzuat veya yasal şartın sağladığı hak veya yükümlülüğü

Bu standart bütün boyutlardaki kuruluşlar için tasarımlanmıştır. Bununla birlikte, çoğu küçük işletmeler bir şikâyetleri ele alma prosesini tahsis etmek, kurmak ve sürdürmek için sınırlı kaynaklara sahiptir.

Küçük işletmelerin basit bir prosesten azami etkin ve verimlilik sağlamak için dikkatlerini odaklayabilecekleri yerlerdeki kilit alanları vurgulamaktadır.

ISO14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Yönetimi Sistemi; Toplumda çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde, kuruluşlar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır. Çevresel yükümlülüklere uygunluk sağlanması yönetimlerde yenilik, prestij ve geleceği yakalama araçlarından bir tanesi olarak görülmektedir. Bu sebeple günümüzün prestijli kuruluşları, modern yönetim anlayışında olan kuruluşlar, tedarikçilerinin de çevresel bilince sahip etkin bir Çevre Yönetimi Sistemi ve belgeli olmalarını ister. Çevre Yönetim Sistemi ve Belgeli olan kuruluşlar hem daha kaliteli ve prestijli müşterilere sahip olacaklar hem de çevresel risklere hazır, doğal kaynak ve hammaddelerin kullanımının azaltılması, atıkların azaltılması, iş veriminin arttırılması dolayısı ile maliyetlerin azaltılmasını sağlayacaktır. Kuruluşun; çevreye, kuruluşun kendine ve ilgili taraflara değer katan, kendi çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasına yardım eder. Kuruluşun çevre politikaları ile uyumlu olarak, bir çevre yönetim sisteminin çıktıları aşağıdakileri kapsar:

 • Çevre performansının artırılması,

 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 • Çevre amaçlarına ulaşma.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, boyutuna, tipine ve yapısına bakılmaksızın tüm kuruluşlara ve bir yaşam döngüsü yaklaşımı ile kuruluşun kontrol veya etki edebileceğini tespit ettiği; faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarına uygulanabilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yön

etim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda en yaygın olarak tanınan, uygulanan ve belgelendirilen yönetim sistemidir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir kuruluş çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar. Bir İSG yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki amaç, kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve İSG performansının sürekli olarak geliştirilmesidir.

ISO 45001 İSG yönetim sisteminin amacı;
Uluslararası bir standart olan TS ISO 45001 İSG yönetim sisteminin amacı, İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi sağlamaktır. İSG yönetim sisteminin amacı ve beklenen çıktıları çalışanlarda çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi, güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı kuruluşun, tehlike ve İSG risklerini, etkili önleyici ve koruyucu tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırması son derece önemlidir.
İSG yönetim sistemi aracılığıyla bu tedbirler kuruluş tarafından uygulandığında, kuruluşun İSG performansı gelişir. Bir İSG yönetim sistemi İSG performansını arttıracak fırsatlar karşısında erken faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur. TS ISO 45001 standardına uygun bir İSG yönetim sistemi kurmak ve belgelendirmek, bir kuruluşa İSG risklerini yönetmek ve İSG performansını geliştirmek imkânını verir. İSG yönetim sistemi bir kuruluşun yasal ve diğer şartları (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) yerine getirmesine yardımcı olur.

Bize Ulaşın!

Projelerinizle ilgili tüm sorularınız için uzman proje mühendislerimize danışabilirsiniz.

Yoğun iş yapan her sanayiciye tavsiye ederim. Takipsan Türkiye’nin firması ve Takipsan ile işbirliği yaptığım için mutluyum…

Cemalettin SARAR
Inc. CEO,, SARAR